Welkom bij VPR Consultants

VPR Consultants opereert op strategisch en praktisch niveau en verbindt inhoud, proces en relaties in het ruimtelijk economisch domein. Met de juiste balans tussen expertise en ervaring in combinatie jeugdige, frisse ondersteuning van high potentials die bij ons het vak willen leren, zijn wij in staat om complexe opgaven op professionele wijze te herleiden tot heldere beslisinformatie.

Netwerkbureau Woningmarkt Utrecht

By admin 1 jaar ago
Home  /  Portfolio Item  /  Netwerkbureau Woningmarkt Utrecht

Netwerkbureau Woningmarkt Utrecht

De Provincie Utrecht wil de woningbouwproductie de komende jaren sterk verhogen en haar status verstevigen als topregio ten aanzien van wonen, werken en ontmoeten.  Begin 2018 hebben 123 partijen de handen ineengeslagen en de Actieagenda Woningmarkt opgesteld. Het doel is om ervoor te zorgen dat in de provincie Utrecht voor iedereen een passende woning is. Deze partners werken ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid aan vijf ambities uit de actieagenda:

  • versnellen woningbouw;
  • inbreiding en transformatie;
  • versterken huursegment (sociaal en midden huur);
  • bevorderen doorstroming;
  • kennisdelen en vergroten, monitoren en bijsturen.

Slim samenwerken is cruciaal bij deze opgave. Zeker omdat de oplossingen vooral binnenstedelijk gevonden moeten worden en omdat partijen bij het bereiken van resultaten sterk van elkaar afhankelijk zijn (ontwikkelaars, beleggers, overheid, corporaties). De Provincie Utrecht stimuleert deze samenwerking.

De Provincie heeft daarom het initiatief genomen om de meerwaarde van een netwerkbureau te onderzoeken: een bureau van, voor, en door iedereen die de Actieagenda Woningmarkt onderschrijft en bijdraagt aan de uitvoering van de actieagenda.

Het netwerkbureau heeft daarbij een onafhankelijke aanjaagfunctie en heeft als belangrijkste taak om de (opdrachtgevende) partners te verbinden en het samenwerken en kennisdelen te faciliteren. Het doel is om in gezamenlijkheid de aanpak van de opgaven op de woningmarkt versterken, zowel op strategisch niveau als op projectniveau.

Kwartiermaker
Om tot een passende opzet van een netwerkbureau te komen is voor het eerste jaar een kwartiermaker in de persoon van Ron Voskuilen aangesteld. Ron heeft als opdracht om in een korte periode op basis van de input van de stakeholders tot een gedragen voorstel voor een netwerkbureau te komen. Vorm, omvang, financiering en werkwijze staan daarbij volledig open. Het belangrijkste is dat de gekozen route meerwaarde heeft.

this work was shared 0 times
 000